tuoitudong.com.vn
Đầu tưới nhỏ giọt đa điểm - Tưới tự động
Ren trong ½" Lưu lượng dòng nước: 2,4,8,16 lít/h