tuoitudong.com.vn
Đầu tưới Halo Spray - Tưới tự động
Tưới nhỏ phun mưa Lưu lượng: 0 - 74 lit/giờ