tuoitudong.com.vn
Remote điều khiển ROAM - Tưới tự động
Cài đặt 128 địa chỉ Phạm vi hoạt động: 300m