tuoitudong.com.vn
Khởi động bơm PSR - Tưới tự động
Rờ le khởi động bơm Dùng cho bơm: 1 phase hoặc 3 phase