tuoitudong.com.vn
Bộ điều khiển X-Core - Tưới tự động
Số kênh tưới: 4 đến 8 Công nghệ: Block; Cố định