tuoitudong.com.vn
Bộ điều khiển Pro-HC - Tưới tự động
Số kênh tưới: 6, 12, 24 Công nghệ: Fixed, Wifi khả dụng