tuoitudong.com.vn
Bộ điều khiển Pro-C - Tưới tự động
Số kênh tưới: 4 đến 16 Công nghệ: Block; Module mở rộng