tuoitudong.com.vn
Bộ điều khiển PCC - Tưới tự động
Số kênh tưới: 6, 12 Công nghệ: Block; cố định