tuoitudong.com.vn
Bộ điều khiển I-Core - Tưới tự động
Số kênh tưới: 6 đến 48 Công nghệ: Block; Decoder