tuoitudong.com.vn
Bộ điều khiển ACC-99D - Tưới tự động
Số kênh tưới: 1 đến 99 Công nghệ tưới: Decoder, giải mã