tuoitudong.com.vn
Cảm biến mưa RAIN-CLIK - Tưới tự động
Dòng tải tiếp điểm: 24VAC, 3A Thời gian dừng hệ thống: 2 - 5 phút