tuoitudong.com.vn
Khu du lịch Olalani - Tưới tự động
Tổng diện tích: 70.048 m2 Công nghệ tưới: Block system