tuoitudong.com.vn
Khách Sạn Legend - Tưới tự động
Tổng diện tích: 3,760 m2 Công nghệ tưới: Block system