tuoitudong.com.vn
Công Viên Đông Sài Gòn - Tưới tự động
Tổng diện tích:196.000 m2 Công nghệ tưới : Decoder system