tuoitudong.com.vn
Khu TĐC Bình Khánh - Tưới tự động
Tổng diện tích: 384,000 m2 Công nghệ tưới: Decoder system