tuoitudong.com.vn
Công An TP Vị Thanh - Tưới tự động
Tổng diện tích: 3,650 m2 Công nghệ tưới: Block system