tuoitudong.com.vn
Bảo Tàng Các Dân Tộc - Tưới tự động
Tổng diện tích: 39,000 m2 Công nghệ tưới: Block system