tuoitudong.com.vn
Khớp nối tổng thể dùng để nối ống HDPE & PP-R - Thiết bị tưới tự động
Type: Accessory Size: 16×1/2×16 to 110x4x110 mm x in x mm