tuoitudong.com.vn
Khoá VG02- Đào tạo thiết kế tưới tiêu tự động do chuyên gia USA đảm nhiệm - Tưới tự động
Đào tạo thiết kế hệ thống tưới tự động Để chuyên nghiệp hoá trong thiết kế hệ thống tưới và cập nhật cách sử dụng những sản phẩm mới. Hàng năm công ty tổ chức các khoá đào tạo ngắn hạn do các chuyên gia USA đảm nhiệm. Tại các khoá học này, các học …