tuoitudong.com.vn
Khắc phục rò rỉ cho các đầu tưới - Tưới tự động
Các bước chuẩn bị để khắc phục rò rỉ Hãng Hunter có cung cấp các roong kín nước cho lõi đầu tưới rotor, trong trường hợp các roong này bị mòn qua thời gian dài hoạt động. Đất có lẫn nhiều cát, các đầu tưới bị lún sâu, hoặc chênh lệch nhiệt độ quá lớn …