travelthailand.me
แก่งผาไดจุดชมทิวทัศน์แม่น้ำโขงจุดสุดท้ายของภาคเหนือจังหวัดเชียงราย
เขตแดนระหว่างประเทศไทย-ลาว แม่น้ำโขงขั้นระหว่างกลาง จุดชมวิวทิวทัศน์บ้านห้วยเอียนหรือแก่งผาได จุดชมทิวทัศน์แม่น้ำโขง ก่อนที่แม่น้ำโขงจะไหลเข้าสู่เขต สปป.ลาว