tramhuongphucgia.com
NỤ TRẦM HƯƠNG PHÂN KHÚC TRUNG CẤP (DẠNG THÁP) - Trầm Hương Phúc Gia
Đặc tính sản phẩm: Thành phần: Bột trầm hương, keo cây bời lời Thời gian cháy: 15 phút Số lượng: 50 nụ/lon Giá bán: 120.000 đồng/hộp