tramhuongphucgia.com
NHANG TĂM TRẦM HƯƠNG PHÂN KHÚC TRUNG CẤP - Trầm Hương Phúc Gia
NHANG TĂM TRẦM HƯƠNG PHÂN KHÚC TRUNG CẤP Đặc tính sản phẩm: Thành phần: Bột trầm hương, keo cây bời lời, nước cây tô mộc (cây vang), tăm treT hời gian cháy: 60 phút Số lượng: 99 cây/hộp Giá bán: 90.000 đồng/hộp