topazmansion.com.vn
Ngày 25 – 26/05: Hội thảo đô thị sáng tạo phía Đông TP.HCM
UBND Thành phố đã chấp thuận đề xuất của Sở Quy hoạch – Kiến trúc về việc tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế về kinh nghiệm và định hướng phát triển đô thị sáng tạo tại TP.HCM trong tháng 5/2018. Khu Đông TP.HCM bao gồm Quận 2,