topazmansion.com.vn
QUY HOẠCH VÙNG TP.HCM VỚI 4 TIỂU VÙNG BAO TRÙM 8 TỈNH THÀNH
Điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 với tổng diện tích toàn vùng khoảng 30.404 km vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Phạm vi vùng Thành phố Hồ Chí Minh bao gồm toàn