topazhome2.com.vn
Topaz Home 2: “nhà ở xã hội chỉ bán cho đúng đối tượng cần mua”
“Đã làm nhà ở xã hội thì phái có cái tâm, phải bán cho đúng đối tượng có nhu cầu thật, còn nếu chỉ vì lợi nhuận thì nhà ở xã hội không phải là sự lựa chọn tốt khi đầu tư xây dựng”, đó là chia sẻ của chủ đầu tư Thuận