topazhome2.com.vn
QUẬN 12 ĐƯỢC CHỌN THÍ ĐIỂM “ĐÔ THỊ THÔNG MINH”
TPHCM đang xây dựng tiêu chí đánh giá đô thị thông minh và dự kiến chọn một số quận làm thí điểm trong quá trình xây dựng đề án bao gồm quận 1, quận 2 và quận 12.. Chiều 8/11, tại hội nghị góp ý đề án Xây dựng thành phố trở t