tongdaicloud.online
Chính sách vận chuyển Giao nhận của Tổng đài ảo IotPX
Chính sách giao nhận được áp dụng với các sản phẩm là thiết bị phụ trợ cho tổng đài ảo, Riêng với dịch vụ tổng đài ảo là dịch vụ không phải hàng hóa.