taylors.edu.vn
5 nổi bật của ngành Kinh tế tại Đại học Taylor’s
Đại học Taylor's cung cấp chương trình đào tạo thuộc nhiều nhóm ngành, nổi trội hơn cả là các ngành kinh tế, xây dựng, thiết kế, du lịch khách sạn, kinh doanh...