sthink.com.vn
Quy trình MRP - Phần mềm kế toán và ERP
Phần mềm SThink MRP quản lý kế hoạch sản xuất, lệnh sản xuất, định mức vật tư hỗ trợ quản lý quy trình sản xuất, quản lý thông tin sản xuất, quản lý từng công đoạn. Quy trình SThink MRP Bước 1: Khai báo danh mục * Khai báo điều chỉnh đơn vị sản xuất, dây chuyền