sthink.com.vn
Phần mềm MRP là gì? - Phần mềm kế toán và ERP
“Nếu bạn thất bại trong chuẩn bị là đang chuẩn bị cho thất bại’’ là câu thành ngữ rất đúng đắn trong lĩnh vực sản xuất. Phần mềm MRP là gì – Phần mềm MRP là gì? Phần mềm MRP là hệ thống được viết tắt của từ Manufacturing Resource Planning là hoạch định các nguồn lực sản xuất. Những