sthink.com.vn
Lợi ích MRP - Phần mềm kế toán và ERP
Tính năng & Lợi ích nhà quản trị * Tính năng MRP – Hỗ trợ việc tính toán các yêu cầu về NVL dựa theo kế hoạch sản xuất. Trên cơ sở thông tin về kế hoạch sảnxuất, phân tích năng lực và nguồn lực của hệ thống sản xuất, MRP sẽ tự động tính