sthink.com.vn
Hướng dẫn làm báo cáo tài chính theo thông tư 133 - Phần mềm kế toán và ERP
Hướng dẫn làm báo cáo tài chính theo Thông tư 133 mới nhất. Áp dụng cho DN nhỏ và vừa đáp ứng giả định hoạt động liên tục. Có mẫu excel.