sthink.com.vn
Dịch vụ công nghệ thông tin - Phần mềm kế toán và ERP
Cung cấp các dịch vụ công nghệ thông tin. Xây dựng chính sách CNTT để quản lý rủi ro công nghệ trong quá trình chuyển biến kinh doanh.