sedanmed.ir
آموزش احیاء و کار با دستگاه AED | روش احیای قلبی - ریوی | تجهیزات پزشکی سدان
آموزش احیاء و کار با دستگاه AED مبحثی است که در این مقاله قصد بررسی آن را داریم. احیای قلبی- ریوی برای برای نجات جان افراد نقش بسزایی دارد.