sangtoori.com
تاریخچه گابیون
گابیون، یادگاری از دوره پارینه سنگی گابیون ها اولین چیزی که در موردشان در همین ابتدا مطرح می شود این است که آخر مگر چیزی از دوران پارینه سنگی ممکن است وجود داشته باشد