rudraksha.id
8 Mukhi Rudraksha 18.10mm
| 1-21 Mukhi, Gauri Shankar ,Ganesha & Trijuti Rudraksha