rozhinjewelry.com
فلز ايريديم (Iridium)
از دیگر چگالی ترين عناصر روي زمين ايريديم است. ایریدیم توسط دانشمند اسمیتسون کشف شد. اين فلز بيشترين مقاومت را در برابر خورندگی، آب، هوا و حتی اسيد دارد. اين فلز بيش
روژین