rozhinjewelry.com
الماس ریجنت (The Regent)
الماس ریجنت در رودخانه ای در هندوستان و با وزن 410 قیراط در سال 1701 پیدا شد. این الماس به توماس پیت فروخته شد و به انگلستان فرستاده شد تا تراشیده و جلا داده شود. تراش آن از
روژین