romaktajhiz.com
همبرگر زن دستی - تجهیزات آشپزخانه صنعتی و تجهیزات رستوران روماک تجهیز
دستگاه همبرگر زن دستی با قیمت پایین توسط روماک ماشین عرضه می شود. در ادامه توضیحات به همراه تصویر آورده و مشخصات شده است