rojino.com
نکات مهم و کلیدی در آرایش پلک‌های افتاده
برخی از خانم‌ها‌ به طور طبیعی و ارثی پلک افتاده دارند. برای این خانم‌ها‌ نکات آرایش چشم و صورت کمی متفاوت است که با دانستن و اجرای آن‌ها‌ می‌توانند چشمانی درشت‌‌