pro-fitconsult.com
Управление на проекти
Прилагаме ефективни методи, техники и добри практики, съобразно естеството и мащаба на съответния проект, източниците на финансиране и изпълнителите