porcupinebook.com
ความโดดเดี่ยวของนักวิ่งระยะไกล - Porcupine Book
วิกรานต์ ปอแก้วเริ่มต้นจากการเป็นนักอ่าน ก่อนจะพัฒนามาสู่นักเล่าเรื่องทางตัวอักษร