porcupinebook.com
อ้อมแก้ว กัลยาณพงศ์ ในสายตากรรมการซีไรต์
นวนิยายที่นำเสนอผลกระทบของระบบทุนนิยมผ่านความวิกลจริตของตัวละคร การแตกสลายภายในจิตใจของตัวละครเป็นผลกระทบจากการทำให้ทุกอย่างกลายเป็นสินค้า