porcupinebook.com
Porcupine Book | สำนักพิมพ์เม่นวรรณกรรม
‘สำนักพิมพ์เม่นวรรณกรรม’ เป็นสำนักพิมพ์ขนาดเล็กที่มุ่งตีพิมพ์งานวรรณกรรมไทยเป็นหลัก มีผลงานต่อเนื่องและสามารถยืนระยะได้ยาวนานที่สุดแห่งหนึ่ง