nudoanhnhan.net
Cớ sao phải... gồng?! - NỮ DOANH NHÂN - BusinessWoman Magazine
Nghe có vẻ lạ, nhưng dường như ngày càng có nhiều phụ nữ không còn là những người phụ nữ đơn thuần dù họ hiện đại, giỏi giang và tự tin hơn thế hệ cha ông rất nhiều? Phải chăng, sự kỳ vọng của gia đình cùng trách nhiệm xã hội và chính tham vọng …