npsc.vn
Hướng dẫn chọn mua cột sắc ký HPLC | NPSC.VN
Hướng dẫn chọn mua cột sắc ký HPLC phù hợp, các thông số ứng dụng, loại mẫu và thể tích mẫu, loại pha tĩnh, pha đảo, c18, c8, phenyl, pfp, tốc độ dòng