noithatcongcong.com
Hội Trường Dự Án Công An Thành Phố Hà Nội - Minh Duc
Hội Trường Dự Án Công An Nhân Dân Thành Phố Hà Nội sử dụng ghế hội trường TSA-712638LSP do công ty TNHH Kotobuki Sea thiết kế và thi công.