ngoirungdui.com
Pad chuột Tàu • NgoiRungDui.Com
Vâng, chính xác là pad chuột thuần phong cách Tàu, China đúng nghĩa China, chứ không phải made in china hay gì hé :P Kích thước: 880 x 400 x 3 (mm) Theo ngư