mojtaba.dev
آموزش گیت برای تازه‌کارها: Commit، Push و بزن بریم - مجتبی درویشی
آموزش گیت برای تازه کارها، آموزش دستورات touch، status، add، commit، remote و push